• Previous
 • Next
 • Promotion LifestyleS
 • MikroTikL1 4edit2
 • Promotion VMWare
 • Header3
 • Header2
 • Header1
กรณีลูกค้าต้องการใช้สิทธิ์ในการอบรมซ้ำหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเครือข่าย Network ทุกหลักสูตร ทางบริษัทมีเงื่อนไขแจ้งให้ทราบ ดังนี้
1. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์อบรมซ้ำได้เฉพาะในหลักสูตรที่ผ่านการอบรมปกติมาแล้วเท่านั้นและมีใบรับรองผ่านการอบรมจากทางบริษัท ที่สำคัญคือ หลักสูตรดังกล่าวยังเปิดให้บริการอบรมอยู่ โดยสามารถใช้สิทธิ์อบรมซ้ำได้ภายในระยะเวลา 1 ปี
2. ลูกค้าจะต้องอบรมให้ครบตามจำนวนวันของหลักสูตรที่แจ้งอบรมซ้ำไว้กับบริษัท ไม่สามารถเลือกอบรมวันใดวันหนึ่งได้
3. ชำระเงินค่าบริการอบรมซ้ำวันละ 300 บาท (ชำระตามจำนวนวันของแต่ละหลักสูตร) พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์การเข้าอบรมซ้ำล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์เพื่อทำการจองที่นั่งอบรมล่วงหน้า
4. ลูกค้าต้องเข้าอบรมซ้ำด้วยตัวเอง ไม่สามารถให้คนอื่นมาอบรมซ้ำแทนได้ และต้องยื่นหลักฐานยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิอบรมซ้ำ ดังนี้
4.1 ในวันจองที่นั่งอบรมล่วงหน้าทางอีเมลให้แนบไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาใบรับรองการอบรมที่ได้รับจากทางบริษัท (ต้องครบทั้ง 2 อย่าง) มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น
4.2 จากนั้นในวันที่เข้ารับการอบรมจริงให้ยื่นบัตรประชาชนตัวจริงยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
5. กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันอบรมในหลักสูตรตามที่ได้แจ้งความประสงค์จะเข้าอบรมซ้ำไว้ก่อนหน้านี้ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า บริษัทจะถือว่าลูกค้าขอสละสิทธิ์ที่จะเข้าอบรมซ้ำในหลักสูตรดังกล่าว และหากจะเข้าอบรมซ้ำใหม่ในรอบถัดไปลูกค้าต้องชำระค่าอบรมและจองการอบรมซ้ำเหมือนเดิม
6. ลูกค้าต้องนำคู่มือการอบรมที่เคยได้รับไปแล้วในรอบการอบรมปกติมาใช้ในการอบรมซ้ำทุกครั้ง (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของหลักสูตรใหม่ ทางบริษัทจะแจกคู่มือดังกล่าวให้กับลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ) กรณีลูกค้าไม่ได้นำคู่มือดังกล่าวมาใช้งานในวันที่อบรมซ้ำ และประสงค์จะขอคู่มือดังกล่าวใหม่ ทางบริษัทจะคิดค่าคู่มือจากท่านขั้นต่ำราคาเล่มละ 100 บาท หรือตามความเหมาะสมของขนาดเนื้อหาในหลักสูตรนั้นๆ )
7. ลูกค้าสามารถอบรมในหลักสูตรดังกล่าวได้หากหลักสูตรนั้นๆ บริษัทยังคงเปิดสอนตามปกติ แต่หากหลักสูตรดังกล่าวถูกปิดไป ลูกค้าก็ไม่สามารถจะทำการอบรมซ้ำได้
8. เอกสารที่จะนำมายืนยันอบรมซ้ำ ต้องครบตามที่แจ้งไว้ลูกค้าถึงจะเข้าร่วมอบรมซ้ำได้ "บริษัทของสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"
 • CCNA-P-02.png
 • CCNA-P-03.png
 • CCNA09-01.png
 • CCNA09-02.png
 • CCNAnicon-P-02.png
 • CCNAnicon-P-03.png
 • Cisco_Training-01.png
 • Cisco_Training-02.png
 • Cisco_Training-03.png
 • Cisco_Training-04.png
 • HKW-L1-01.png
 • HKW-L1-02.png
 • HKW-L1-03.png
 • HKW-L1-04.png
 • IMG_6191.JPG
 • IMG_6192.JPG
 • IMG_6193.JPG
 • IMG_6196.JPG
 • IMG_6197.JPG
 • IMG_6198.JPG

บริการอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเซิร์ฟเวอร์ ทั้ง Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Linux Server

ต้องการวางแผน ติดตั้ง วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาความรู้ด้วยหลักสูตรอบรม Network Admin

สอนทำภาพ Sticker Line และจำหน่าย Sticker Line น่ารักๆ

www.ez-admin.com ผู้ให้บริการอบรมหลักสูตรทางด้านระบบเครือข่าย Network ครบวงจร ได้แก่ อบรมหลักสูตร network Admin, อบรมหลักสูตร Windows Server 2008 R2, อบรมหลักสูตร Mikrotik,  อบรมหลักสูตร Hacking, อบรมหลักสูตร CCNA, อบรมหลักสูตร Wireless, อบรม CentOS Linux Server, หลักสูตร CCNP, อบรมหลักสูตร Endian Firewall, อบรมหลักสูตร Wifi Hotspot Server, อบรมหลักสูตร Diskless, อบรมหลักสูตรระบบ VPN, อบรมหลักสูตรระบบ VLAN, อบรมหลักสูตรการทำ Load Balance, อบรม VPN, อบรม VLAN, ระบบเครือข่าย network and Server, อบรมหลักสูตร network ราคาถูก, โปรโมชั่นอบรมหลักสูตรเน็ตเวิร์ก, ราคาอบรม Network, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, สอน Network นวมินทร์, ผู้ให้บริการอบรม, รับอบรมนอกสถานที่, อบรม network นอกสถานที่, หลักสูตรด้านระบบเครือข่าย, คอมพิวเตอร์, คอมเน็ตเวิร์ก
ทุกหลักสูตรอบรมทางด้านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ก (Network) ให้บริการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งองค์กรของภาครัฐและเอกชน ราคาไม่แพง ทุกเนื้อหาเน้นสอนเพื่อสร้างอาชีพให้กับแรงงานและผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างและจัดการระบบเครือข่ายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งก้าวทันยุคเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

ลิขสิทธิ์เว็บ

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center โดยบริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหา ข้อมูล และรูปแบบโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.ez-admin.com ห้ามผู้ใดนำไปกระทำซ้ำ ห้ามคัดลอก ห้ามนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต