• Previous
 • Next
 • Promotion LifestyleS
 • MikroTikL1 4edit2
 • Promotion VMWare
 • Header3
 • Header2
 • Header1

หลักสูตรอบรม MikroTik Level 4
(การติดตั้งและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายด้วย MikroTik Access Point)

     หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความสามารถของ Mikrotik ไปใช้ในการจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย ( Wireless LAN ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรู้จักวิธีการออกแบบและจัดการระบบเครือข่ายไร้สายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น ทำ Site Survey, ทำ Repeater เพื่อขยายสัญญาณให้ไกลขึ้น, การทำ Roaming เพื่อให้สัญญาณไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่, การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระยะทางไกล และการทำ Multi SSID หรือ Virtual Access Point เพื่อนำไปใช้ร่วมกับระบบ VLAN และ L3 Switch

รายละเอียดหลักสูตร

 1. รู้จักพื้นฐานการทำงานของเครือข่าย Wireless LAN
 • รู้จักเครือข่าย Wireless LAN
 • หลักการติดต่อและรับส่งข้อมูลของเครือข่ายไร้สาย
 • มาตรฐาน IEEE11 ที่ใช้กับเครือข่าย Wireless LAN
 • ข้อห้ามทางกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการติดตั้งเครือข่าย Wireless LAN
 • ข้อดี-ข้อเสียของการเลือกใช้เครือข่าย Wireless LAN
 • ข้อแตกต่างของการเลือกใช้ย่านความถี่ 2.4GHz และ 5GHz
 1. อุปกรณ์บนเครือข่าย Wireless LAN
 2. การออกแบบเครือข่ายไร้สายและการทำ Site Survey
 • วาง Access Point ในตำแหน่งที่เหมาะสม
 • หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่จะมาลดทอนสัญญาณ
 • หลักการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายภายนอกให้มีประสิทธภาพที่ดี
 • การจัดการความถี่ของช่องสัญญาณ Access Point
 • ควบคุมทิศทางการแพร่กระจายสัญญาณด้วยเสาแบบ Direction
 • การเดินตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณ Site Survey
 1. กำหนดค่าให้ MikroTik ทำหน้าที่เป็น Access Point เพื่อกระจายสัญญาณ Wireless
 • การกำหนดค่า Wireless ของ Mikrotik
 1. กำหนดค่าความปลอดภัยให้กับ Access Point
 • การเลือกเข้ารหัสตามมาตรฐาน Wireless
 • การซ่อน SSID
 • ไม่ให้ Client ติดต่อหากันเอง (Isolation)
 • การทำ Mac Filter 
 1. การทำ Repeater เพื่อขยายสัญญาณให้ไกลขึ้น
 • การออกแบบและวางตำแหน่งของ Access Point ที่เป็น Repeater
 • กำหนดค่า MikroTikให้เป็น Repeater แบบเครือข่ายเดียวกัน
 • กำหนดค่า MikroTikให้เป็น Repeater แบบแยกเครือข่าย
 1. การทำ Roaming เพื่อให้สัญญาณไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วย SSID เดียวกัน
 • หลักการติดตั้งเครือข่ายไร้สายแบบ Roaming
 • กำหนดค่า MikroTikให้ทำงานในโหมด Roaming
 1. การทำ WDS เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายทั้งแบบ Point To Point และ Point To Multipoint
 • คอนฟิก MikroTik Access Point ในโหมด WDS แบบ Point To Point
 • MKT Access Point ตัวที่ 2 (AP3)
 • กำหนดค่า MikroTik Access Point ในโหมด WDS แบบ Point To Multipoint
 1. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระยะทางไกลด้วยโปรโตคอล NStream
 • การเชื่อมต่อ Wireless แบบ Point To Point ด้วยโปรโตคอล Nstreme
 • การเชื่อมต่อ Wireless แบบ Point To Multipoint ด้วยโปรโตคอล Nstreme
 1. กำหนดค่า Mikrotik เป็น Controller ควบคุม Access Point ทั้งหมดด้วย CAPsMAN
 2. การทำ Multi SSID และระบบ VLAN แบบไร้สาย
 • กำหนดให้ AP1 ทำหน้าที่เป็น L3 Switch
 • กำหนดให้ AP2 ทำหน้าที่เป็น L2
 • CCNA-P-02.png
 • CCNA-P-03.png
 • CCNA09-01.png
 • CCNA09-02.png
 • CCNAnicon-P-02.png
 • CCNAnicon-P-03.png
 • Cisco_Training-01.png
 • Cisco_Training-02.png
 • Cisco_Training-03.png
 • Cisco_Training-04.png
 • HKW-L1-01.png
 • HKW-L1-02.png
 • HKW-L1-03.png
 • HKW-L1-04.png
 • IMG_6191.JPG
 • IMG_6192.JPG
 • IMG_6193.JPG
 • IMG_6196.JPG
 • IMG_6197.JPG
 • IMG_6198.JPG

บริการอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเซิร์ฟเวอร์ ทั้ง Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Linux Server

ต้องการวางแผน ติดตั้ง วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาความรู้ด้วยหลักสูตรอบรม Network Admin

สอนทำภาพ Sticker Line และจำหน่าย Sticker Line น่ารักๆ

www.ez-admin.com ผู้ให้บริการอบรมหลักสูตรทางด้านระบบเครือข่าย Network ครบวงจร ได้แก่ อบรมหลักสูตร network Admin, อบรมหลักสูตร Windows Server 2008 R2, อบรมหลักสูตร Mikrotik,  อบรมหลักสูตร Hacking, อบรมหลักสูตร CCNA, อบรมหลักสูตร Wireless, อบรม CentOS Linux Server, หลักสูตร CCNP, อบรมหลักสูตร Endian Firewall, อบรมหลักสูตร Wifi Hotspot Server, อบรมหลักสูตร Diskless, อบรมหลักสูตรระบบ VPN, อบรมหลักสูตรระบบ VLAN, อบรมหลักสูตรการทำ Load Balance, อบรม VPN, อบรม VLAN, ระบบเครือข่าย network and Server, อบรมหลักสูตร network ราคาถูก, โปรโมชั่นอบรมหลักสูตรเน็ตเวิร์ก, ราคาอบรม Network, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, สอน Network นวมินทร์, ผู้ให้บริการอบรม, รับอบรมนอกสถานที่, อบรม network นอกสถานที่, หลักสูตรด้านระบบเครือข่าย, คอมพิวเตอร์, คอมเน็ตเวิร์ก
ทุกหลักสูตรอบรมทางด้านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ก (Network) ให้บริการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งองค์กรของภาครัฐและเอกชน ราคาไม่แพง ทุกเนื้อหาเน้นสอนเพื่อสร้างอาชีพให้กับแรงงานและผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างและจัดการระบบเครือข่ายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งก้าวทันยุคเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

ลิขสิทธิ์เว็บ

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center โดยบริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหา ข้อมูล และรูปแบบโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.ez-admin.com ห้ามผู้ใดนำไปกระทำซ้ำ ห้ามคัดลอก ห้ามนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต