• Previous
 • Next
 • Promotion LifestyleS
 • MikroTikL1 4edit2
 • Promotion VMWare
 • Header3
 • Header2
 • Header1

          เป็นหลักสูตรพื้นฐานเริ่มต้นสำหรับผู้สนใจและต้องการเรียนรู้การใช้งาน Ubuntu Server โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Linux มาก่อน หลักสูตรนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักและทำความเข้าใจกับการทำงานบน Linux ในส่วนต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับสภาพการทำงานที่เคยใช้งาน Windows มาก่อน ให้คุ้นเคยกับการทำงานบน Ubuntu Server ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเรียนจะเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและเข้าใจอย่างแท้จริง

          ดังนั้นการจัดหลักสูตรนี้จะไม่จัดให้มีเนื้อหาที่มากเกินไป หรือเร่งสอนจนผู้เรียนทำตามไม่ทัน แต่จะมีเวลาให้ผู้เรียนได้ทบทวนและทำความเข้าใจขั้นตอนทั้งหมดที่ได้ปฏิบัติมา โดยจะให้ความสำคัญกับการปูพื้นฐานของผู้เรียนให้แน่น แต่ก็เพียงพอที่จะนำความรู้ทั้งหมดในหลักสูตรนี้ไปใช้ในการทำงานได้จริง

รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Ubuntu Server

 • รู้จัก Linux Ubuntu
 • ประวัติของ Linux Ubuntu
 • วัตถุประสงค์ของ Linux Ubuntu
 • รู้จัก Ubuntu Server
 • ความแตกต่างระหว่าง Desktop กับ Server

บทที่ 2 การติดตั้ง Ubuntu Server

 • ขั้นตอนการติดตั้งช่วงที่ 1
 • การจัดการฮาร์ดดิสก์
 • ข้อดีและข้อเสียของ Partition และ Logical Volume Manager (LVM)
 • การแบ่งโครงสร้างของฮาร์ดิสก์บนเครื่อง Server ให้มีประสิทธิภาพ
 • รู้จักระบบไฟล์ (File Systems) บน Ubuntu Server
 • การติดตั้งช่วงที่ 2 สร้าง Raid และ LVM
 • การนำ Partition และ LVM ไป Mount เพื่อใช้กับ Directory ต่างๆ

บทที่ 3 การใช้งานและกำหนดค่าเบื้องต้น

 • การทำงานด้วยสิทธิ์ root
 • รู้จัก Shell
 • การใช้งาน Bash
 • การกดปุ่ม Tab เพื่อให้แสดงชื่อไฟล์หรือ Directory แบบอัตโนมัติ
 • การทำงานร่วมกับตัวแปร
 • การทำงานด้วย Bash History
 • การจัดการ Bash ด้วยคีย์ลัด
 • กระบวนการ Boot Process ของ Ubuntu Server
 • การ Shutdown และ Restart
 • การใช้คำสั่ง Command Line
 • กำหนดวันและเวลา
 • การแก้ไขไฟล์ด้วยโปรแกรม Text Editor
 • การสลับหน้าจอ

บทที่ 4 การกำหนดค่า Network Connection

 • การกำหนดค่าของการ์ด LAN (Network Card)
 • การใช้คำสั่ง ifup, ifdown และ ifplugstatus
 • การใช้คำสั่ง ifconfig
 • รายละเอียดของคำสั่งและค่าต่างๆ จากการใช้คำสั่ง ifconfig
 • การใช้ ifconfig กำหนดหมายเลข IP ให้กับการ์ด LAN
 • การใช้คำสั่ง Ping ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
 • การกำหนด DNS Resolver
 • การกำหนดชื่อเครื่อง (Host)
 • การกำหนดหมายเลข IP ของ Gateway
 • การใช้คำสั่ง Traceroute ค้นหาเส้นทางการเชื่อมต่อ
 • การใช้คำสั่ง Netstat ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
 • การติดตั้ง SSH Server
 • การใช้ SFTP ในการรับส่งไฟล์ไปที่เครื่อง Ubuntu Server
 • กำหนดให้ root สามารถ Log in ได้และการเปลี่ยนพอร์ต 22

บทที่ 5 ติดตั้งและอัปเดต Packages & Repositories

 • ติดตั้งโปรแกรมด้วยคำสั่ง apt-get, aptitude และ dpkg
 • การอัปเดต Ubuntu Server

บทที่ 6 การทำงานกับไฟล์, Directory และการ Mount Disk

 • โครงสร้าง Directory ของ Ubuntu Server
 • คำสั่งในการจัดการไฟล์และ Directory
 • การ Mount ไดรฟ์ CD/DVD

บทที่ 7 การจัดการ Users และ Groups

 • ไฟล์สำคัญในการจัดการ User Account และGroup
 • ข้อมูลสำคัญใน /etc/passwd
 • ข้อมูลสำคัญใน /etc/shadow
 • ข้อมูลสำคัญใน /etc/group
 • การสร้าง Group ใหม่
 • การแก้ไขและการจัดการ Group
 • การสร้าง User ใหม่
 • การแก้ไขข้อมูลของ User
 • การเปลี่ยน Password ของ User
 • การล็อก User ไม่ให้ใช้งาน
 • การตรวจสอบ User

บทที่ 8 การกำหนดสิทธิ์ใช้งานไฟล์และ Directory ด้วย Permission

 • ตรวจสอบPermission และความเป็นเจ้าของ
 • ส่วนของ Permission
 • การกำหนด Permission ของไฟล์และ Directory
 • กำหนด Permission ด้วยอักษรย่อ
 • กำหนด Permission ด้วยตัวเลข
 • การเปลี่ยนชื่อเจ้าของไฟล์และ Group

บทที่ 9 การติดตั้งและจัดการ DNS Server

 • โครงสร้างของ DNS
 • หลักการทำงานของ DNS
 • ข้อมูลใน DNS Server
 • ประเภทของ DNS Server และ Zone
 • Zone ใน DNS
 • Record ใน DNS
 • รู้จัก Bind9
 • การติดตั้ง Bind9

บทที่ 10 การติดตั้งและจัดการ Web Server

 • การติดตั้ง Apache

บทที่ 11 การติดตั้งและจัดการ FTP Server

 • การติดตั้ง vsFTPd
 • การกำหนดค่าการทำงานของ vsftpd แบบ Anonymous
 • กำหนดให้ Anonymous อัพโหลดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 • การกำหนดค่าการทำงานของ vsftpd แบบ Authentication

บทที่ 12 การติดตั้ง Samba แชร์ไฟล์และกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้ Windows

 • การติดตั้ง Samba
 • กำหนดให้ Anonymous สามารถใช้งานได้
 • กำหนดให้ใช้งาน Samba ต้องมีการAuthentication

บทที่ 13 การติดตั้งและจัดการ Squid Proxy Server

 • การติดตั้ง Squid
 • การปรับแต่งค่าการทำงานของ Squid
 • การกำหนดให้เครื่อง Client ออกอินเทอร์เน็ตผ่าน Proxy
 • ตรวจสอบ Access.Log File แบบ Real Time
 • การทำ User Authentication


บทที่ 14 การติดตั้ง rsyslog เพื่อทำระบบ Centralized Log Server

 • การติดตั้งและคอนฟิกค่าเบื้องต้นของ rsyslog
 • ออก Report ด้วย Log Analyzer
 • การคอนฟิกที่ rsyslog Client

บทที่ 15 การเพิ่มฮาร์ดดิสก์และพื้นที่ให้กับ LVM

บทที่ 16 คำสั่ง Backup & Restore และตรวจสอบการทำงานของ Server

 • คำสั่ง df ตรวจสอบขนาดของ Harddisk
 • คำสั่ง free ตรวจสอบหน่วยความจำในระบบ
 • คำสั่ง ps ตรวจสอบ Services การทำงาน
 • ตรวจสอบเนื้อที่การทำงานของฮาร์ดดิสก์
 • คำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเครือข่าย (Network Monitor)
 • คำสั่งที่ใช้ตรวจสอบยูสเซอร์และการ Log in
 • การ Backup & Restore ด้วยคำสั่ง tar และ gzip
 • การตั้งเวลา Backup
 • รูปแบบของคำสั่ง crontab

บทที่ 17 การเขียน Shell Script

 • รู้จัก Shell Script
 • เริ่มต้นการเขียน Shell Script
 • ชนิดของตัวแปรใน Shell Script
 • เงื่อนไขการกำหนดค่าตัวแปร
 • ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Operator)
 • ตัวเปรียบเทียบอักขระ (Character compare)
 • ตัวเปรียบเทียบตัวเลข (Numeric compare)
 • คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข if
 • คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข case
 • คำสั่งในการทำซ้ำ for
 • คำสั่งในการทำซ้ำ while
 • ป้องกันไม่ให้ Shell Script ถูกปิดการทำงานด้วยคำสั่ง trap
 • การรับค่าจากคีย์บอร์ดด้วยคำสั่ง read
 • CCNA-P-02.png
 • CCNA-P-03.png
 • CCNA09-01.png
 • CCNA09-02.png
 • CCNAnicon-P-02.png
 • CCNAnicon-P-03.png
 • Cisco_Training-01.png
 • Cisco_Training-02.png
 • Cisco_Training-03.png
 • Cisco_Training-04.png
 • HKW-L1-01.png
 • HKW-L1-02.png
 • HKW-L1-03.png
 • HKW-L1-04.png
 • IMG_6191.JPG
 • IMG_6192.JPG
 • IMG_6193.JPG
 • IMG_6196.JPG
 • IMG_6197.JPG
 • IMG_6198.JPG

บริการอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการระบบเซิร์ฟเวอร์ ทั้ง Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Linux Server

ต้องการวางแผน ติดตั้ง วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาความรู้ด้วยหลักสูตรอบรม Network Admin

สอนทำภาพ Sticker Line และจำหน่าย Sticker Line น่ารักๆ

www.ez-admin.com ผู้ให้บริการอบรมหลักสูตรทางด้านระบบเครือข่าย Network ครบวงจร ได้แก่ อบรมหลักสูตร network Admin, อบรมหลักสูตร Windows Server 2008 R2, อบรมหลักสูตร Mikrotik,  อบรมหลักสูตร Hacking, อบรมหลักสูตร CCNA, อบรมหลักสูตร Wireless, อบรม CentOS Linux Server, หลักสูตร CCNP, อบรมหลักสูตร Endian Firewall, อบรมหลักสูตร Wifi Hotspot Server, อบรมหลักสูตร Diskless, อบรมหลักสูตรระบบ VPN, อบรมหลักสูตรระบบ VLAN, อบรมหลักสูตรการทำ Load Balance, อบรม VPN, อบรม VLAN, ระบบเครือข่าย network and Server, อบรมหลักสูตร network ราคาถูก, โปรโมชั่นอบรมหลักสูตรเน็ตเวิร์ก, ราคาอบรม Network, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, สอน Network นวมินทร์, ผู้ให้บริการอบรม, รับอบรมนอกสถานที่, อบรม network นอกสถานที่, หลักสูตรด้านระบบเครือข่าย, คอมพิวเตอร์, คอมเน็ตเวิร์ก
ทุกหลักสูตรอบรมทางด้านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ก (Network) ให้บริการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งองค์กรของภาครัฐและเอกชน ราคาไม่แพง ทุกเนื้อหาเน้นสอนเพื่อสร้างอาชีพให้กับแรงงานและผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างและจัดการระบบเครือข่ายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งก้าวทันยุคเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

ลิขสิทธิ์เว็บ

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center โดยบริษัท จีเนียสย์ ดีเวลลอป จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหา ข้อมูล และรูปแบบโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.ez-admin.com ห้ามผู้ใดนำไปกระทำซ้ำ ห้ามคัดลอก ห้ามนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต